Tips en Algemene Voorwaarden 

Een valkerij demonstratie is het hele jaar mogelijk. Zomer of winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden. 
Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt een valkerij demonstratie zo spannend; zowel voor het publiek als voor de valkenier. Onze vrij vliegende roofvogels zijn goed onder appèl maar externe factoren zoals de aanwezigheid van honden kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden.
De veiligheid en het welzijn van onze roofvogels staan voorop. Onderstaande suggesties helpen u en ons om er een geslaagde presentatie van te maken:

 • · We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair schietterrein   (ongeveer 300 m)
  · Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.

  · Tijdens de valkerijdemonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen. 

  · Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het 'vliegterrein' zoals muziekbands, kermisattracties etc. 

  · Naast of nabij de locatie van de valkeniers vogels geen plaatsing van andere dier evenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden. Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.

  · Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn, een veld van ten minste 1000 m² is voldoende. Alleen voor de valken als extra wens mag het niet omzoomd zijn door hoge gebouwen of bomen. Deze straaljagers onder de roofvogels hebben extra ruimte nodig. 

  · Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor roofvogel demonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen). 

  · Wij vliegen tot uiterlijk 2 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel verloren vliegen hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen.

  · Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang van de demonstatie. Tijdens de valkerijdemonstraties worden de vogels teruggeplaatst in de kisten omdat ze elkaar zouden kunnen aanvallen of kinderen tijdens een onbewaakt moment ze zouden kunnen benaderen. 

   

Toezicht op deze punten ligt bij de organisatie, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.
De Valkenhof is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van de valkerijdemonstratie geschiedt tevens voor risico van de bezoekers en opdrachtgevers.


Uw locatie in Nederland

Het is de valkenier niet toegestaan demonstraties te vliegen in het veld. Door de bedoelde relatie met jachtpraktijken, wordt bij de interpretatie van het begrip ‘veld’ in eerste aanleg bedoeld het jachtveld dat aan het 40 hectarecriterium (geweer) voldoet. Terreinen grenzend hieraan worden tot het begrip ‘veld’ gerekend. 

Artikel 1, lid 2 van de Flora- en Faunawet geeft aan wat mede dient te worden verstaan onder ‘veld’: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.

 •  Een stads- en/of sportpark binnen bebouwde kom, niet grenzend aan een ‘jachtveld’ is geen veld    (indien het een klein parkje betreft). Ook de markt in de binnenstad is geen veld.
   

 •  Besloten, overdekte ruimten zoals stationshallen of veilinggebouwen zijn geen veld.
   

Het is derhalve van groot belang vooraf overleg te voeren met de valkenier en lokale autoriteiten over de locatie. Ontheffing om in of nabij natuurgebieden en het veld roofvogels (andere dan de slechtvalk en inheemse havik) te demonstreren (voor educatieve doeleinden) kunnen wij samen met u aanvragen bij het ministerie van LNV. 

Algemene Voorwaarden

Een valkerij vliegdemonstratie kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een valkerij vliegdemonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. Indien de organisatie geen voorstel voor een alternatief programma accepteert wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag);

100% bij annulering binnen 5 dagen voor de uitvoeringsdatum
80% bij annulering binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum
60% bij annulering binnen 3 weken voor de uitvoeringsdatum
40% bij annulering binnen 4 weken voor de uitvoeringsdatum
20% bij annulering binnen 6 weken voor de uitvoeringsdatum
10% bij annulering binnen 8 weken voor de uitvoeringsdatum 

Bij annulering door De Valkenhof vanwege ziekte roofvogels, valkenier, of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het valkerijbedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

Indien de klant in gebreke is dient hij aan het valkerijbedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. 

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het valkerijbedrijf in de navolgende volgorde:

 • · de kosten van executie; 
  · de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; 
  · de rente; 
  · de schade; 
  · de hoofdsom.

Vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd. 
Tenzij expliciet aangegeven ofwel vastgelegd in de offerte zijn alle prijzen exclusief zaal/locatie huur, catering en non-valkerij benodigdheden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inschrijving individuele deelname 

Bij workshops, individuele inschrijving, geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid te muteren naar een andere datum. Verzetten van de geboekte datum in overmacht situatie kan vrij van kosten tot 31 dagen voor aanvang van de geboekte workshop. Binnen de 31 dagen zijn wij genoodzaakt om 1/3 van het boekingsbedrag in rekening te brengen bij mutaties om administratieve redenen.


Afdrukken